Editorial Policies

Focus and Scope

For English see below

TMG – Journal for Media History wil onderzoek op mediahistorisch terrein stimuleren en de resultaten daarvan publiceren. Het biedt een platform voor origineel onderzoek en voor bijdragen die reflecteren op theorievorming en methodes binnen de mediahistoriografie. TMG – Journal for Media History wil de mediageschiedenis in de volle breedte representeren: bijdragen kunnen zich richten op film, radio, tv en de pers, maar ook op nieuwe media, fotografie en prentkunst, mits de historische invalshoek centraal staat. De nadruk ligt op de mediageschiedenis van Nederland en België, maar de redactie verwelkomt ook bijdragen die buiten dit geografisch kader vallen en biedt graag ruimte aan al dan niet transnationaal comparatief onderzoek.

TMG – Journal for Media History is voorafgegaan door het papieren Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), dat weer de opvolger was van het Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). De titel is eigendom van de Stichting Mediageschiedenis. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum en is redactioneel onafhankelijk.

TMG – Journal for Media History is een peer reviewed tijdschrift. Dat betekent dat anonieme experts de bijdragen inhoudelijk beoordelen. Sommige onderdelen zijn niet peer reviewed, zoals de boekbesprekingen of discussie- en essaybijdragen in het forumgedeelte.

De doelgroep bestaat uit de media- en cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, techniekgeschiedenis, letterenstudies. De uitgaven van Tijdschrift voor Mediageschiedenis worden tevens opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek via de NARCIS portal.

 

TMG – Journal for Media History wants to promote research in media history and publish the results of that research. It offers a platform for original research and for contributions that reflect theory formation and methods within media history. TMG – Journal for Media History wants to represent media history across the board: contributions may focus on film, radio, TV and the press, but also on new media, photography and printmaking – provided that the historical perspective is central. The emphasis lies on the media history of the Netherlands and Belgium, but the editors also welcome contributions that fall outside this geographic framework and gladly offer space to transnational and other types of comparative research.

TMG – Journal for Media History was preceded by the paper Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), which in turn succeeded the Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). The title is owned by the Stichting Mediageschiedenis (Media History Foundation). The journal is published by the Netherlands Institute for Sound and Vision in Hilversum and has editorial autonomy.

TMG – Journal for Media History is a peer-reviewed journal. This means that anonymous experts assess the content of contributions. Some aspects are not peer-reviewed, such as the book reviews or discussion and essay contributions in the forum section.

The intended audience consists of media and culturul studies, art history and humanities. All issues of TMG - Journal for Media History are acquired by the National Library of the Netherlands, using the NARCIS repository.

 

Section Policies

Editorial

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Gezien, gehoord, gelezen

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Signalement

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Summaries

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Colofon

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Volledig nummer

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Dossier

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Seminar

Presentaties tijdens Seminars of symposia in het kader van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Checked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Articles (peer reviewed)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Forum and Debate

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Portfolios

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Portfolio: Video History

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Interviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles (peer reviewed) Part 1 – Contemporary Big Data Practices in Historical Perspective

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles (peer reviewed) Part 2 – Big Data in Media (History) Research: Developments and Historical Entanglements

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Interviews Part 1 – Constructing Knowledge on Big Data: Methods in Historical Context

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Interviews Part 2 – Issues in Big Data Practice: Histories and Historiographies

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Interviews Part 3 – Big Data Art, Present and Past

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Reviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Reviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Gender and Silent Cinema

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

For English see below

Peer review procedure

TMG – Journal for Media History hanteert een ‘double blind peer review procedure’: de auteurs kennen de identiteit van de reviewers niet, en vice versa. Artikelen die aan het tijdschrift worden aangeboden, worden beoordeeld door twee reviewers werkzaam in een relevant wetenschappelijk deelgebied die het artikel beoordelen op wetenschappelijke relevantie en verantwoording, logische consistentie, methodologische validiteit, enzovoorts.

Ingediende teksten kunnen op basis van de commentaren worden (1) goedgekeurd, (2)  goedgekeurd onder voorbehoud van beperkte wijzigingen, (3) uitgenodigd tot opnieuw indienen na grondige revisie, of (4) afgekeurd.

Het peer review proces wordt begeleid door een subredactie die verantwoordelijk is voor het nummer in kwestie. Het gemotiveerde advies van de beide peer reviewers wordt door de (sub)redactrice of (sub)redacteur gebundeld en voorzien van een nadere instructie over hoe de commentaren van de reviewers verwerkt kunnen worden in een eventuele nieuwe versie (in geval 2 of 3) en binnen welke termijn een nieuwe versie verwacht wordt. Het is aan de (sub)redactie om te bemiddelen in het geval van twee conflicterende of sterk uiteenlopende reviews. De (sub)redactie kan besluiten een derde reviewer aan te wijzen. In het geval dat wijzigingen vereist zijn, is het aan de (sub)redactie om te beslissen of de reviewers opnieuw worden ingeschakeld bij een volgende versie van het artikel.

In verband met de anonieme beoordeling van uw tekst wordt u verzocht uw naam niet in het document vermelden en uw gegevens ook uit de document-eigenschappen verwijderen. Indien u in de tekst naar eigen publicaties verwijst, dient u deze eveneens te vervangen door de mededeling ‘Verwijzing naar eerdere publicatie van de auteur’. Indien uw tekst voor publicatie aanvaard wordt, kunt u deze gegevens weer aanvullen.

Voor meer gedetailleerde tips voor de anonimisering van uw bijdrage, zie: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/Author/anonymous_peer_review.pdf

De auteur wordt verzocht bij haar of zijn artikel persoonlijke gegevens en ‘bijwerk’ in een apart document aan te leveren, zoals hierboven beschreven onder ‘indienwijze’.

Niet peer-reviewed rubrieken

Naast het peer reviewed gedeelte van het tijdschrift, zijn er rubrieken waarin bijdragen kunnen verschijnen die niet peer reviewed zijn. Daaronder vallen boekbesprekingen, congresverslagen, portfolio’s of andere beschouwingen die niet in aanmerking komen voor een peer-review. In deze gevallen is alleen de (sub)redactie verantwoordelijk voor de beoordeling.

 

Peer review procedure

TMG – Journal for Media History uses a double blind peer review procedure: the authors do not know the identity of the reviewers, and vice versa. Articles that are offered to the journal are assessed by two reviewers employed in a relevant scientific sub-field, based on the article's scientific relevance and accountability, logical consistency, methodological validity and so forth.

Based on the comments, texts submitted can be (1) approved, (2) approved subject to limited changes, (3) invited for resubmission after extensive revision, or (4) rejected.

The peer review process is supervised by the editor or editor or sub-editor responsible for the issue in question. The recommendations and justifications of both peer reviewers are collected by the editor or sub-editor and further instructions are given on how the reviewers' comments can be incorporated into a possible new version (in case 2 or 3) and the period within which this new version is expected. It is up to the editor or sub-editor to mediate in the event of two conflicting or very different reviews. The editor or sub-editor may decide to appoint a third reviewer. If changes are required, it is up to the editor or sub-editor to decide whether the reviewers need to be re-engaged for the next version of the article.

As your text will be assessed anonymously, please do not state your name in the document and please delete your details from the document properties. If the text contains references to your own publications, please also replace with the words ‘Reference to previous author publication’. You can re-enter these details if your text is accepted for publication.

For more detailed tips on submitting your contribution for anonymous peer review see: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/Author/anonymous_peer_review.pdf

When submitting his or her article, the author is asked to submit following details and 'supplements' in a separate document in the manner described above under 'Method of submission'.

Non-peer-reviewed sections

In addition to the peer-reviewed part of the journal, there are also sections for the publication of contributions that have not been peer reviewed. This includes book reviews, conference reports, portfolios or other reflections that are not eligible for peer review. The editor or sub-editor is responsible for the assessment in these cases.


 

Publication Frequency

TMG – Journal for Media History verschijnt online in open access. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar. Meestal heeft het blad een thematisch katern. Naast het themagedeelte is er ruimte voor op zichzelf staande artikelen die geen verband hoeven te houden met het thema.

TMG – Journal for Media History is published online in open access. The journal is published twice a year. The journal usually has a thematic section. In addition to the themed section, there is room for articles that do not need to be related to the theme.

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Method of Submission

For English see below

Auteurs kunnen een bijdrage indienen bij redactievoorzitter Susan Aasman (tmgjournal@gmail.com). Indien de auteur al in contact staat met een (sub)redacteur kan de bijdrage aan die betreffende redacteur worden gemaild. De tekst dient te worden aangeleverd per e-mail in Microsoft Word bestand.

De auteur wordt verzocht bij haar of zijn artikel onderstaande gegevens in een apart document aan te leveren:

 • Mailadres en werk- of privéadres/telefoonnummer (wordt niet gepubliceerd, is alleen voor communicatie met de redactie)

 • Kort cv (ca. 100 woorden)

 • Bijschriften (incl. bronvermeldingen) voor illustraties

 • Audiovisuele bronnen die embed kunnen worden in het artikel

 • Nederlandse (geen Engelse) samenvatting van het artikel (± 100-150 woorden)

 • Een vijftal Nederlandse én Engelse trefwoorden die als zoektermen kunnen fungeren. Houdt a.u.b. ook rekening met zoekbaarheid bij het kiezen van een titel.

Insturen van een bijdrage is kosteloos. Aan het verwerken en reviewen van artikelen zijn geen additionele kosten verbonden.

 

Authors can submit a contribution to the editorial chair Susan Aasman (tmgjournal@gmail.com). If the author is already in contact with the editor or sub-editor, the contribution can be e-mailed to the relevant editor. The text should be sent by e-mail in a Microsoft Word file.

When submitting his or her article, the author is asked to provide the following details in a separate document:

 • E-mail address and work or personal address/telephone number (will not be published: is only for communication with the editors)

 • Short CV (approx. 100 words)

 • Captions (including sources) for illustrations

 • Audiovisual sources that can be embedded in the article

 • A summary of the article (± 100-150 words)

 • Five Dutch and English key words that can function as search terms. Please also consider searchability when choosing a title.

Submitting work to TMG is free of charge. Processing and reviewing of articles comes without additional fees.ISSN: 2213-7653