Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Tijdschrift voor Mediageschiedenis?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Download de richtlijnen voor auteurs in pdf (Nederlands).
Download the author guidelines in pdf (English).

Indienwijze

Auteurs kunnen een bijdrage indienen bij redactievoorzitter Susan Aasman (tmgjournal@gmail.com). Indien de auteur al in contact staat met een (sub)redacteur kan de bijdrage aan die betreffende redacteur worden gemaild. De tekst dient te worden aangeleverd per e-mail in Microsoft Word bestand .

De auteur wordt verzocht bij haar of zijn artikel onderstaande gegevens in een apart document aan te leveren:

 • Mailadres en werk- of privéadres/telefoonnummer (wordt niet gepubliceerd, is alleen voor communicatie met de redactie)

 • Kort cv (ca. 100 woorden)

 • Bijschriften (incl. bronvermeldingen) voor illustraties

 • Audiovisuele bronnen die embed kunnen worden in het artikel

 • Nederlandse (geen Engelse) samenvatting van het artikel (± 100-150 woorden)

 • Een vijftal Nederlandse én Engelse trefwoorden die als zoektermen kunnen fungeren. Houdt a.u.b. ook rekening met zoekbaarheid bij het kiezen van een titel.

Omvang bijdrage

Peer reviewed artikel: 6.000-8.000 woorden (inclusief noten). Afwijking is mogelijk in overleg met de redactie.

Niet peer reviewed artikel: 4.000-6.000 woorden (inclusief noten). Afwijking is mogelijk in overleg met de redactie. Voor recensies gelden specifieke richtlijnen die verderop worden besproken.

Duur publicatietraject

Houd rekening met minstens een half jaar tussen in het indienen van de tekst en publicatie.

Redactionele richtlijnen artikelen

 • TMG – Journal for Media History hanteert de Chicago Manual of Style.

 • Teksten aanleveren in Microsoft Word

 • Hanteer a.u.b. de spellingsregels uit het zogenaamde Groene Boekje

 • Geen afbrekingen en geen uitgevulde regels

 • Gebruik geen opmaakcodes, dus een zo plat mogelijke tekst aanleveren en gelieve niet met ‘velden’ te werken

 • Begin nieuwe alinea met Tab-inspring (behalve na een paragraaftitel of witregel)

 • ‘Enkele aanhalingstekens’ voor citaten e.d.

 • “Dubbele aanhalingstekens” voor citaten in citaten

 • Weglating in citaten: (…)

 • Toevoeging in citaten: [xxx]

 • Gebruik voor citaten langer dan 3 regels blokcitaten: inspringen, geen aanhalingstekens

 • Cursief voor buitenlandse woorden (bij eerste gebruik in tekst)

 • Titels van boeken, kranten en tijdschriften cursief en van artikelen en hoofdstukken tussen “dubbele aanhalingstekens” (geen onderstreping gebruiken)

 • Verwijzingen naar websites in platte tekst en niet als hyperlink

Annotatie

 • Eindnoten opgesteld naar de richtlijnen van de Chicago Manual of Style (‘Notes and bibliography’ variant), 16e editie.

 • Voor een verkorte handleiding, zie bijvoorbeeld: http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago

 • Bij eerste vermelding wordt de volledige titel in de eindnoot gegeven. Aan het eind van het notenapparaat wordt géén aparte literatuur- en bronnenlijst toegevoegd!

 • Bij opeenvolgende vermeldingen van de zelfde bron wordt de term Ibid. gebruikt, gevolgd door het paginanummer, bijvoorbeeld: Ibid., 112—113.

 • Bij latere, niet opeenvolgende vermeldingen van een eerder geciteerde bron, wordt een verkorte bronverwijzing gebruikt (alleen achternaam auteur, bij meerdere auteurs alleen de eerste auteur met de toevoeging et al.; enkele kernwoorden uit de titel), gevolgd door het paginanummer.

 • Bij auteursnamen wordt eerst de voornaam (of indien onbekend, initialen) geschreven.

 • Plaatsnaam, uitgeverij en jaar van publicatie worden tussen haakjes gegeven: (Plaatsnaam: Uitgeverij, 20XX).

 • Titels van boeken en tijdschriften zijn cursief. Titels van artikelen en hoofdstukken tussen “dubbele aanhalingstekens”.

 • Bij Engelstalige titels wordt de zogenaamde Headline Style Capitalization gehanteerd: alle kernwoorden worden met hoofdletter geschreven. (In de regel houdt dat in: eerste en laatste woord en alle belangrijke woorden met hoofdletter; met kleine letter worden in principe geschreven: lidwoorden, voorzetsels en (doorgaans) de woorden and, but, for, or, nor, to, as).

 • Bij digitale bronnen DOI (Digital Object Identifier) vermelden. Datum van raadpleging wordt niet vermeld. Indien geen DOI aanwezig is, vermeld dan een volledig webadres (URL), liefst met de datum waarop de inhoud gepost is, en anders een datum van raadpleging. Gelieve hyperlinks uit de tekst te verwijderen.

 • The Chicago Manual schrijft het lange liggende streepje 1–2 voor, i.p.v. het korte 1-2

In Nederlandstalige bijdragen worden de Engelstalige afkortingen gebruikt in de Chicago-stijl vertaald naar Nederlandse afkortingen, zoals bijvoorbeeld:

 • ed. [‘edited’] red.

 • eds. [‘editors’] red.

 • ed. [‘edition’] ed.

 • trans. vert.

 • chap. hst.

 • n.d. [no date] z.d.

 • n.p. [no place] z.p.

 • rev. [revised] herz.

 • En ook: Londen i.p.v. London

Voorbeelden eindnoten:

 1. Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99—100.
 2. Ibidem, 2.
 3. Joel Greenberg, ed., Of Prairie, Woods, and Water: Two Centuries of Chicago Nature Writing (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 42—44.
 4. Pollan, Omnivore's Dilemma, 3.
 5. Bert Hogenkamp, “De documentairefilm in opkomst,” in Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940, ed. Karel Dibbets en Frank van der Maden (Weesp: Het wereldvenster, 1986), 145—181, aldaar 159—164.
 6. Frank Harbers, “‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’ Eerste Wereldoorlog als katalysator van de verslaggeving ter plaatse,” Tijdschrift voor Mediageschiedenis 19 (2016): 61—81, doi:10.18146/2213-7653.2016.250.
 7. Theodor W. Adorno and Walter Benjamin, The Complete Correspondence, 1928—1940, red. Henri Lonitz, vert. Nicholas Walker (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
 8. Sander Ruiterman, “The Legitimisation of Public Service Broadcasting” (master's thesis, EUR, 2006), 59, https://thesis.eur.nl/pub/17942/.Sander.Ruiterman.322150.pdf.
 9. 2. "HOROWITZ AT CARNEGIE HALL 2-Chopin Nocturne in Fm Op.55," YouTube video, 5:53, from a performance televised by CBS on September 22, 1968, posted by "hubanj," January 9, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=cDVBtuWkMS8.

[In dit laatste geval is het oorspronkelijke hoofdlettergebruik in de referentie gehandhaafd om de bron beter terugvindbaar te maken – dit hoeft alleen bij bronnen die geen officiële uitgever hebben, zoals dit Youtube-clipje.]

Illustraties: (bewegend) beeldmateriaal, audio

De redactie van TMG – Journal for Media History neemt graag illustraties op, niet alleen stilstaand maar ook bewegend beeld en/of geluid. Auteurs worden verzocht tijdig te beginnen met het verzamelen van dit materiaal. Suggesties voor audiovisueel materiaal graag zo spoedig mogelijk voorleggen aan de redactie. Het aantal illustraties kan in overleg met de redactie worden vastgesteld.

De auteur wordt verzocht de illustraties zelf, met een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te leveren, minimaal 300 dpi (dots per inch). Er is helaas geen budget beschikbaar om rechten of reprokosten te vergoeden. Verantwoordelijkheid voor de vrijwaring van rechten berust bij de auteur. De uitgever, Beeld en Geluid, is bereid mee te helpen met het beschikbaar krijgen van (audio)visueel materiaal.

Graag in een apart bestand de bijschriften aanleveren, met daarin vermelding van de vindplaats en eventuele rechthebbende.

Gelieve in de tekst aan te geven waar de illustratie dienen te worden ingevoegd. Maar géén illustraties in het tekstbestand zelf opnemen, a.u.b.

Recensies

Inhoudelijke richtlijnen

De TMG-redactie ziet graag dat behalve aan de inhoud ook aan historiografische aspecten aandacht wordt besteed. Idealiter zou grofweg een derde van de tekst gewijd zijn aan de bespreking van de inhoud van de studie. De overige twee derde dient voor reflectie en commentaar; hierbij graag de volgende aspecten bespreken:

 • Enige aandacht voor de achtergrond van de auteur
 • Ingaan op de vraag welke waarde de uitgave heeft voor het onderzoek op het besproken terrein, met aandacht voor de onderzoeksvraag, de behandelde methode, de behandelde theorie.
 • Ingaan op de inhoudelijke relevantie: welke bijdrage (toevoeging) wordt geleverd aan de reeds beschikbare kennis op dit gebied

Formele richtlijnen

De richtlijnen voor de tekst komen overeen met die voor artikelen (zie boven).

Omvang (afwijken in overleg met redactie):

 • 1 boek:  1000 woorden

 • 2 boeken:   1250 woorden

 • meer dan 2 boeken: 1500 woorden

Graag de titel van het besproken werk in het volgende format aanleveren:

Naam Auteur, Titel en eventuele ondertitel (Plaats: Uitgever, 20XX), 000 pp. ISBN 0000000000000. $ 0.00

Gelieve een scan (minimaal 300 dpi) van het boekomslag aan te leveren.

Recensies en recensie-exemplaren kunnen worden gestuurd naar recensie-coördinator Tom Slootweg:

t.slootweg@rug.nl

Postadres:

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren
t.a.v. Tom Slootweg
Oude Boteringestraat 23
9712 GC Groningen

Overeenkomst

Met het indienden van een bijdrage verklaart de auteur dat haar/zijn bijdrage niet eerder is gepubliceerd, noch elders voor publicatie in behandeling is.

De auteur geeft toestemming aan de uitgever, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, om zijn/haar bijdrage/recensie te publiceren in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis online (www.tmgonline.nl)  onder de hierna genoemde licentievoorwaarden:

 • Het auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en het artikel wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd.

 • De auteur gaat akkoord met de Creative Commons licentie 3.0 Nederland (cc-by-nc-nd)

 • Deze licentie houdt in dat de gebruiker het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden [i.c.: auteursnaam + TMG – Journal for Media History/Instituut voor Beeld en Geluid].

 • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 • De gebruiker mag het werk niet bewerken.

 • De auteur krijgt bericht na plaatsing van het artikel.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in Microsoft Word document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 

Copyright Notice

Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd.

Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

 

Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).

When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

 

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


ISSN: 2213-7653