Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Tijdschrift voor Mediageschiedenis?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

For English see below

Download de richtlijnen voor auteurs in pdf (Nederlands).
Download the author guidelines in pdf (English).

 

Richtlijnen auteurs TMG - Journal for Media History

Profiel

TMG – Journal for Media History wil onderzoek op mediahistorisch terrein stimuleren en de resultaten daarvan publiceren. Het biedt een platform voor origineel onderzoek en voor bijdragen die reflecteren op theorievorming en methodes binnen de mediahistoriografie. TMG – Journal for Media History wil de mediageschiedenis in de volle breedte representeren: bijdragen kunnen zich richten op film, radio, tv en de pers, maar ook op nieuwe media, fotografie en prentkunst, mits de historische invalshoek centraal staat. De nadruk ligt op de mediageschiedenis van Nederland en België, maar de redactie verwelkomt ook bijdragen die buiten dit geografisch kader vallen en biedt graag ruimte aan al dan niet transnationaal comparatief onderzoek.

TMG – Journal for Media History is voorafgegaan door het papieren Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), dat weer de opvolger was van het Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). De titel is eigendom van de Stichting Mediageschiedenis. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum en is redactioneel onafhankelijk.

TMG – Journal for Media History is een peer reviewed tijdschrift. Dat betekent dat anonieme experts de bijdragen inhoudelijk beoordelen. Sommige onderdelen zijn niet peer reviewed, zoals de boekbesprekingen of discussie- en essaybijdragen in het forumgedeelte.

 

Verschijningsvorm

TMG – Journal for Media History verschijnt online in open access. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar. Meestal heeft het blad een thematisch katern. Naast het themagedeelte is er ruimte voor op zichzelf staande artikelen die geen verband hoeven te houden met het thema.

 

Indienwijze

Auteurs kunnen een bijdrage indienen bij redactievoorzitter Susan Aasman (tmgjournal@gmail.com). Indien de auteur al in contact staat met een (sub)redacteur kan de bijdrage aan die betreffende redacteur worden gemaild. De tekst dient te worden aangeleverd per e-mail in Microsoft Word bestand .

De auteur wordt verzocht bij haar of zijn artikel onderstaande gegevens in een apart document aan te leveren:

●     Mailadres en werk- of privéadres/telefoonnummer (wordt niet gepubliceerd, is alleen voor communicatie met de redactie)

●     Kort cv (ca. 100 woorden)

●     Bijschriften (incl. bronvermeldingen) voor illustraties

●     Audiovisuele bronnen die embed kunnen worden in het artikel

●     Nederlandse (geen Engelse) samenvatting van het artikel (± 100-150 woorden)

●     Een vijftal Nederlandse én Engelse trefwoorden die als zoektermen kunnen fungeren. Houdt a.u.b. ook rekening met zoekbaarheid bij het kiezen van een titel.

 

Peer review procedure

TMG – Journal for Media History hanteert een ‘double blind peer review procedure’: de auteurs kennen de identiteit van de reviewers niet, en vice versa. Artikelen die aan het tijdschrift worden aangeboden, worden beoordeeld door twee reviewers werkzaam in een relevant wetenschappelijk deelgebied die het artikel beoordelen op wetenschappelijke relevantie en verantwoording, logische consistentie, methodologische validiteit, enzovoorts.

Ingediende teksten kunnen op basis van de commentaren worden (1) goedgekeurd, (2)  goedgekeurd onder voorbehoud van beperkte wijzigingen, (3) uitgenodigd tot opnieuw indienen na grondige revisie, of (4) afgekeurd.

Het peer review proces wordt begeleid door een subredactie die verantwoordelijk is voor het nummer in kwestie. Het gemotiveerde advies van de beide peer reviewers wordt door de (sub)redactrice of (sub)redacteur gebundeld en voorzien van een nadere instructie over hoe de commentaren van de reviewers verwerkt kunnen worden in een eventuele nieuwe versie (in geval 2 of 3) en binnen welke termijn een nieuwe versie verwacht wordt. Het is aan de (sub)redactie om te bemiddelen in het geval van twee conflicterende of sterk uiteenlopende reviews. De (sub)redactie kan besluiten een derde reviewer aan te wijzen. In het geval dat wijzigingen vereist zijn, is het aan de (sub)redactie om te beslissen of de reviewers opnieuw worden ingeschakeld bij een volgende versie van het artikel.

In verband met de anonieme beoordeling van uw tekst wordt u verzocht uw naam niet in het document vermelden en uw gegevens ook uit de document-eigenschappen verwijderen. Indien u in de tekst naar eigen publicaties verwijst, dient u deze eveneens te vervangen door de mededeling ‘Verwijzing naar eerdere publicatie van de auteur’. Indien uw tekst voor publicatie aanvaard wordt, kunt u deze gegevens weer aanvullen.

Voor meer gedetailleerde tips voor de anonimisering van uw bijdrage, zie: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/Author/anonymous_peer_review.pdf

De auteur wordt verzocht bij haar of zijn artikel persoonlijke gegevens en ‘bijwerk’ in een apart document aan te leveren, zoals hierboven beschreven onder ‘indienwijze’.

 

Niet peer-reviewed rubrieken

Naast het peer reviewed gedeelte van het tijdschrift, zijn er rubrieken waarin bijdragen kunnen verschijnen die niet peer reviewed zijn. Daaronder vallen boekbesprekingen, congresverslagen, portfolio’s of andere beschouwingen die niet in aanmerking komen voor een peer-review. In deze gevallen is alleen de (sub)redactie verantwoordelijk voor de beoordeling.

 

Omvang bijdrage

Peer reviewed artikel: 6.000-8.000 woorden (inclusief noten). Afwijking is mogelijk in overleg met de redactie.

Niet peer reviewed artikel: 4.000-6.000 woorden (inclusief noten). Afwijking is mogelijk in overleg met de redactie. Voor recensies gelden specifieke richtlijnen die verderop worden besproken.

 

Duur publicatietraject

Houd rekening met minstens een half jaar tussen in het indienen van de tekst en publicatie.

 

Redactionele richtlijnen artikelen

●     TMG – Journal for Media History hanteert de Chicago Manual of Style.

●     Teksten aanleveren in Microsoft Word

●     Hanteer a.u.b. de spellingsregels uit het zogenaamde Groene Boekje

●     Geen afbrekingen en geen uitgevulde regels

●     Gebruik geen opmaakcodes, dus een zo plat mogelijke tekst aanleveren en gelieve niet met ‘velden’ te werken

●     Begin nieuwe alinea met Tab-inspring (behalve na een paragraaftitel of witregel)

●     ‘Enkele aanhalingstekens’ voor citaten e.d.

●     “Dubbele aanhalingstekens” voor citaten in citaten

●     Weglating in citaten: (…)

●     Toevoeging in citaten: [xxx]

●     Gebruik voor citaten langer dan 3 regels blokcitaten: inspringen, geen aanhalingstekens

●     Cursief voor buitenlandse woorden (bij eerste gebruik in tekst)

●     Titels van boeken, kranten en tijdschriften cursief en van artikelen en hoofdstukken tussen “dubbele aanhalingstekens” (geen onderstreping gebruiken)

●     Verwijzingen naar websites in platte tekst en niet als hyperlink

 

Annotatie

●     Eindnoten opgesteld naar de richtlijnen van de Chicago Manual of Style (‘Notes and bibliography’ variant), 16e editie.

●     Voor een verkorte handleiding, zie bijvoorbeeld: http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago

●     Bij eerste vermelding wordt de volledige titel in de eindnoot gegeven. Aan het eind van het notenapparaat wordt géén aparte literatuur- en bronnenlijst toegevoegd!

●     Bij opeenvolgende vermeldingen van de zelfde bron wordt de term Ibid. gebruikt, gevolgd door het paginanummer, bijvoorbeeld: Ibid., 112—113.

●     Bij latere, niet opeenvolgende vermeldingen van een eerder geciteerde bron, wordt een verkorte bronverwijzing gebruikt (alleen achternaam auteur, bij meerdere auteurs alleen de eerste auteur met de toevoeging et al.; enkele kernwoorden uit de titel), gevolgd door het paginanummer.

●     Bij auteursnamen wordt eerst de voornaam (of indien onbekend, initialen) geschreven.

●     Plaatsnaam, uitgeverij en jaar van publicatie worden tussen haakjes gegeven: (Plaatsnaam: Uitgeverij, 20XX).

●     Titels van boeken en tijdschriften zijn cursief. Titels van artikelen en hoofdstukken tussen “dubbele aanhalingstekens”.

●     Bij Engelstalige titels wordt de zogenaamde Headline Style Capitalization gehanteerd: alle kernwoorden worden met hoofdletter geschreven. (In de regel houdt dat in: eerste en laatste woord en alle belangrijke woorden met hoofdletter; met kleine letter worden in principe geschreven: lidwoorden, voorzetsels en (doorgaans) de woorden and, but, for, or, nor, to, as).

●     Bij digitale bronnen DOI (Digital Object Identifier) vermelden. Datum van raadpleging wordt niet vermeld. Indien geen DOI aanwezig is, vermeld dan een volledig webadres (URL), liefst met de datum waarop de inhoud gepost is, en anders een datum van raadpleging. Gelieve hyperlinks uit de tekst te verwijderen.

●     In afwijking van de Chicago Manual hanteert TMG bij notatie van paginanummers het korte streepje i.p.v. het lange, dus 1-2 en niet 1–2.

 

In Nederlandstalige bijdragen worden de Engelstalige afkortingen gebruikt in de Chicago-stijl vertaald naar Nederlandse afkortingen, zoals bijvoorbeeld:

●     ed. [‘edited’] à red.

●     eds. [‘editors’] à red.

●     ed. [‘edition’] à ed.

●     trans. à vert.

●     chap. à hst.

●     n.d. [no date] à z.d.

●     n.p. [no place] à z.p.

●     rev. [revised] à herz.

●     En ook: Londen i.p.v. London

 

Voorbeelden eindnoten:

1. Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99-100.

2. Ibidem, 2.

3. Joel Greenberg, red., Of Prairie, Woods, and Water: Two Centuries of Chicago Nature Writing (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 42-44.

4. Pollan, Omnivore's Dilemma, 3.

5. Bert Hogenkamp, “De documentairefilm in opkomst,” in Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940, red. Karel Dibbets en Frank van der Maden (Weesp: Het wereldvenster, 1986), 145-181, aldaar 159-164.

6. Frank Harbers, “‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’ Eerste Wereldoorlog als katalysator van de verslaggeving ter plaatse,” Tijdschrift voor Mediageschiedenis 19, nr. 1 (2016): 61-81, doi:10.18146/2213-7653.2016.250.

7. Theodor W. Adorno and Walter Benjamin, The Complete Correspondence, 1928—1940, red. Henri Lonitz, vert. Nicholas Walker (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

8. Sander Ruiterman, “The Legitimisation of Public Service Broadcasting” (master's thesis, EUR, 2006), 59, https://thesis.eur.nl/pub/17942/.Sander.Ruiterman.322150.pdf.

9. 2. "HOROWITZ AT CARNEGIE HALL 2-Chopin Nocturne in Fm Op.55," YouTube video, 5:53, from a performance televised by CBS on September 22, 1968, posted by "hubanj," January 9, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=cDVBtuWkMS8.

[In dit laatste geval is het oorspronkelijke hoofdlettergebruik in de referentie gehandhaafd om de bron beter terugvindbaar te maken – dit hoeft alleen bij bronnen die geen officiële uitgever hebben, zoals dit Youtube-clipje.]

 

Illustraties: (bewegend) beeldmateriaal, audio

De redactie van TMG – Journal for Media History neemt graag illustraties op, niet alleen stilstaand maar ook bewegend beeld en/of geluid. Auteurs worden verzocht tijdig te beginnen met het verzamelen van dit materiaal. Suggesties voor audiovisueel materiaal graag zo spoedig mogelijk voorleggen aan de redactie. Het aantal illustraties kan in overleg met de redactie worden vastgesteld.

De auteur wordt verzocht de illustraties zelf, met een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te leveren, minimaal 300 dpi (dots per inch). Er is helaas geen budget beschikbaar om rechten of reprokosten te vergoeden. Verantwoordelijkheid voor de vrijwaring van rechten berust bij de auteur. De uitgever, Beeld en Geluid, is bereid mee te helpen met het beschikbaar krijgen van (audio)visueel materiaal.

Graag in een apart bestand de bijschriften aanleveren, met daarin vermelding van de vindplaats en eventuele rechthebbende.

Gelieve in de tekst aan te geven waar de illustratie dienen te worden ingevoegd. Maar géén illustraties in het tekstbestand zelf opnemen, a.u.b.

 

Recensies

Inhoudelijke richtlijnen

De TMG-redactie ziet graag dat behalve aan de inhoud ook aan historiografische aspecten aandacht wordt besteed. Idealiter zou grofweg een derde van de tekst gewijd zijn aan de bespreking van de inhoud van de studie. De overige twee derde dient voor reflectie en commentaar; hierbij graag de volgende aspecten bespreken:

-Enige aandacht voor de achtergrond van de auteur

-Ingaan op de vraag welke waarde de uitgave heeft voor het onderzoek op het besproken terrein, met aandacht voor de onderzoeksvraag, de behandelde methode, de behandelde theorie.

-Ingaan op de inhoudelijke relevantie: welke bijdrage (toevoeging) wordt geleverd aan de reeds beschikbare kennis op dit gebied

 

Formele richtlijnen

De richtlijnen voor de tekst komen overeen met die voor artikelen (zie boven).

Omvang (afwijken in overleg met redactie):

●     1 boek:  1000 woorden

●     2 boeken:   1250 woorden

●     meer dan 2 boeken: 1500 woorden

Graag de titel van het besproken werk in het volgende format aanleveren:

Naam Auteur, Titel en eventuele ondertitel (Plaats: Uitgever, 20XX), 000 pp. ISBN 0000000000000. $ 0.00

Gelieve een scan (minimaal 300 dpi) van het boekomslag aan te leveren.

Recensies en recensie-exemplaren kunnen worden gestuurd naar recensie-coördinator Tom Slootweg:

t.slootweg@rug.nl

Postadres:

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren

t.a.v. Tom Slootweg

Oude Boteringestraat 23

9712 GC Groningen

 

Overeenkomst

Met het indienden van een bijdrage verklaart de auteur dat haar/zijn bijdrage niet eerder is gepubliceerd, noch elders voor publicatie in behandeling is.

De auteur geeft toestemming aan de uitgever, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, om zijn/haar bijdrage/recensie te publiceren in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis online (www.tmgonline.nl)  onder de hierna genoemde licentievoorwaarden:

●     Het auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en het artikel wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd.

●     De auteur gaat akkoord met de Creative Commons licentie 3.0 Nederland (cc-by-nc-nd)

●     Deze licentie houdt in dat de gebruiker het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende voorwaarden:

●     De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden [i.c.: auteursnaam + TMG – Journal for Media History/Instituut voor Beeld en Geluid].

●     De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

●     De gebruiker mag het werk niet bewerken.

●     De auteur krijgt bericht na plaatsing van het artikel.

 

Guidelines for authors TMG - Journal for Media History

Profile

TMG – Journal for Media History wants to promote research in media history and publish the results of that research. It offers a platform for original research and for contributions that reflect theory formation and methods within media history. TMG – Journal for Media History wants to represent media history across the board: contributions may focus on film, radio, TV and the press, but also on new media, photography and printmaking – provided that the historical perspective is central. The emphasis lies on the media history of the Netherlands and Belgium, but the editors also welcome contributions that fall outside this geographic framework and gladly offer space to transnational and other types of comparative research.

TMG – Journal for Media History was preceded by the paper Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), which in turn succeeded the Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). The title is owned by the Stichting Mediageschiedenis (Media History Foundation). The journal is published by the Dutch Institute for Sound and Vision in Hilversum and has editorial autonomy.

TMG – Journal for Media History is a peer-reviewed journal. This means that anonymous experts assess the content of contributions. Some aspects are not peer-reviewed, such as the book reviews or discussion and essay contributions in the forum section.

 

Form of publication

TMG – Journal for Media History is published online in open access. The journal is published twice a year. The journal usually has a thematic section. In addition to the themed section, there is room for articles that do not need to be related to the theme.

 

Method of submission

Authors can submit a contribution to the editorial chair Susan Aasman (tmgjournal@gmail.com). If the author is already in contact with the editor or sub-editor, the contribution can be e-mailed to the relevant editor. The text should be sent by e-mail in a Microsoft Word file.

When submitting his or her article, the author is asked to provide the following details in a separate document:

●     E-mail address and work or personal address/telephone number (will not be published: is only for communication with the editors)

●     Short CV (approx. 100 words)

●     Captions (including sources) for illustrations

●     Audiovisual sources that can be embedded in the article

●     A summary of the article (± 100-150 words)

●     Five Dutch and English key words that can function as search terms. Please also consider searchability when choosing a title.

 

Peer review procedure

TMG – Journal for Media History uses a double blind peer review procedure: the authors do not know the identity of the reviewers, and vice versa. Articles that are offered to the journal are assessed by two reviewers employed in a relevant scientific sub-field, based on the article's scientific relevance and accountability, logical consistency, methodological validity and so forth.

Based on the comments, texts submitted can be (1) approved, (2) approved subject to limited changes, (3) invited for resubmission after extensive revision, or (4) rejected.

The peer review process is supervised by the editor or editor or sub-editor responsible for the issue in question. The recommendations and justifications of both peer reviewers are collected by the editor or sub-editor and further instructions are given on how the reviewers' comments can be incorporated into a possible new version (in case 2 or 3) and the period within which this new version is expected. It is up to the editor or sub-editor to mediate in the event of two conflicting or very different reviews. The editor or sub-editor may decide to appoint a third reviewer. If changes are required, it is up to the editor or sub-editor to decide whether the reviewers need to be re-engaged for the next version of the article.

As your text will be assessed anonymously, please do not state your name in the document and please delete your details from the document properties. If the text contains references to your own publications, please also replace with the words ‘Reference to previous author publication’. You can re-enter these details if your text is accepted for publication.

For more detailed tips on submitting your contribution for anonymous peer review see: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/Author/anonymous_peer_review.pdf

When submitting his or her article, the author is asked to submit following details and 'supplements' in a separate document in the manner described above under 'Method of submission'.

 

Non-peer-reviewed sections

In addition to the peer-reviewed part of the journal, there are also sections for the publication of contributions that have not been peer reviewed. This includes book reviews, conference reports, portfolios or other reflections that are not eligible for peer review. The editor or sub-editor is responsible for the assessment in these cases.

 

Contribution size

Peer-reviewed article: 6,000-8,000 words (including notes). Deviations are possible, subject to the agreement of the editor.

Non-peer-reviewed article: 4,000-6,000 words (including notes). Deviations are possible, subject to the agreement of the editor. Specific guidelines apply to reviews, which are discussed below.

 

Length of the publishing process

Take into account at least six months from submission to publication of the text.

 

Editorial guidelines for articles

●     TMG – Journal for Media History uses UK English spelling

●     TMG – Journal for Media History uses the Chicago Manual of Style.

●     Submit texts in Microsoft Word

●     Avoid breaks or justified lines

●     Do not use layout codes, in other words use as much plain text as possible and please do not work with ‘fields’

●     Indent each new paragraph using the Tab key (except after a paragraph title or white line)

●     ‘Single quotation marks’ for citations, etc.

●     “Double quotation marks” for citations within citations

●     Omissions within citations: (…)

●     Additions within citations: [xxx]

●     Use block quotations for citations longer than 3 lines: indentation, no quotation marks

●     Italicise foreign words (on first use in the text)

●     Titles of books, newspapers and journals in italics and of chapters in “double quotation marks” (do not underline)

●     References to websites in plain text and not as a hyperlink

 

Annotation

●     Format endnotes as per the guidelines in the Chicago Manual of Style (‘Notes and bibliography’ variant), 16th edition.

●     For a short guide, see for example: http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago

●     Cite the full title the first time you use it in the endnote. No separate bibliography/reference list should be added at the end of the notes!

●     Use the term Ibid. for consecutive citations from the same source, followed by the page number. For example: Ibid., 112—113.

●     For later, non-consecutive citations from a previous source, a shortened source reference should be used (only the author's surname; in the event of multiple authors, only the first author followed by et al.; a few key words from the title), followed by the page number.

●     When citing authors' names, write the first name first (or, if unknown, his/her initials).

●     Place name, publisher and year of publication should be given in brackets: (Place name: Publisher, 20XX).

●     Titles of books and journals should be italicised. Titles of articles and chapters should be in “double quotation marks”.

●     For English titles, use Headline Style Capitalization: write all the keywords with a capital letter. (As a rule, this means: first and last word and all important words with a capital letter; the following with a small letter: articles, prepositions and (usually) the words and, but, for, or, nor, to and as).

●     For digital sources, provide the DOI (Digital Object Identifier). The date of consultation need not be stated. If no DOI is available, give a full web address (URL), preferably with the date on which the content was posted, and otherwise the date of consultation. Hyperlinks should be removed from the text.

●     TMG deviates from The Chicago Manual in using a hyphen (1-2) instead of end dash (1–2) when notating page numbers.

 

Examples of endnotes:

1. Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99-100.

2. Ibidem, 2.

3. Joel Greenberg, ed., Of Prairie, Woods, and Water: Two Centuries of Chicago Nature Writing (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 42-44.

4. Pollan, Omnivore's Dilemma, 3.

5. Bert Hogenkamp, “De documentairefilm in opkomst,” in Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940, ed. Karel Dibbets and Frank van der Maden (Weesp: Het wereldvenster, 1986), 145-181, specifically 159-164.

6. Frank Harbers,“‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’ Eerste Wereldoorlog als katalysator van de verslaggeving ter plaatse,” Tijdschrift voor Mediageschiedenis 19 (2016): 61-81, DOI: 10.18146/2213-7653.2016.250.

7. Theodor W. Adorno and Walter Benjamin, The Complete Correspondence, 1928-1940, ed. Henri Lonitz, trans. Nicholas Walker (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

8. Sander Ruiterman, “The Legitimisation of Public Service Broadcasting” (master's thesis, EUR, 2006), 59, https://thesis.eur.nl/pub/17942/.Sander.Ruiterman.322150.pdf.

9. 2. "HOROWITZ AT CARNEGIE HALL 2-Chopin Nocturne in Fm Op.55," YouTube video, 5:53, from a performance televised by CBS on 22 September 1968, posted by "hubanj," 9 January 2009, http://www.youtube.com/watch?v=cDVBtuWkMS8.

[In this last case, the original capitalisation in the reference has been used to make the source more findable – this is only necessary for sources that do not have an official publisher, such as this Youtube clip.]

 

Illustrations: (moving) images, audio

The editors of TMG – Journal for Media History like to include illustrations; not only still but also moving images and sound. Authors are asked to start collecting this material in good time. Please submit suggestions for audiovisual material to the editors as soon as possible. The number of illustrations can be determined in consultation with the editor.

The author is asked to submit the illustrations him/herself, in as high quality as possible and at least of 300 dpi (dots per inch). Unfortunately, no budget is available to pay for rights or reproduction costs. The author is responsible for the preservation of rights. The publisher, Sound and Vision, is willing to help make audiovisual material available.

Please submit the captions in a separate file, with information on their location and any right holders.

Indicate in the text where the illustrations should be entered. But please do not include any illustrations in the text file itself.

 

Reviews

Content guidelines

In addition to the content, the TMG editors like to see that attention has also been devoted to histographical aspects. Ideally, around a third of the text should discuss the content of the study. The other two-thirds are for reflection and commentary, which should encompass the following aspects:

- Some attention to the author's background

- Mention of the value the publication has for the research in the area discussed, focusing on the research question, the methodology and the theory dealt with.

- Mention of the relevance of the content: how it contributes (adds) to the knowledge already available in this area

 

Formal guidelines

The guidelines for the text are the same as those for articles (see above).

Length (deviations in consultation with the editor):

●     1 book: 1000 words

●     2 books: 1250 words

●     more than 2 books: 1500 words

Please state the title of the piece discussed in the following format:

Author's name, Title and possible subtitle (Place: Publisher, 20XX), 000 pp. ISBN 0000000000000. $0.00

You should submit a scan (300 dpi minimum) of the book cover.

 

Reviews and review samples can be sent to the review coordinator, Tom Slootweg:

t.slootweg@rug.nl

 

Postal address:

University of Groningen, Faculty of Arts

Attn. Tom Slootweg

Oude Boteringestraat 23

9712 GC Groningen

 

Agreement

By submitting a contribution, the author declares that his or her contribution has not been published previously and is not being prepared for publication elsewhere.

The author gives the publisher, the Netherlands Institute for Sound and Vision, permission to publish his or her contribution/review in the online Tijdschrift voor Mediageschiedenis (www.tmgonline.nl) under the conditions set out below:

●     The copyright of every article rests with the author and the article will not be published without the author's consent.

●     The author agrees with the Creative Commons licence 3.0 Nederland (CC-BY-NC-ND)

●     This licence allows the user to copy, distribute and pass on the piece under the following conditions:

●     The user must provide the name indicated by the maker or licensor with the piece [in this case: author's name + TMG – Journal for Media History/Institute for Sound and Vision].

●     The user may not use the piece for commercial purposes.

●     The user may not edit the work.

●     The author will only receive notification once the article has been placed.

 

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in Microsoft Word document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 

Copyright Notice

Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd.

Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

 

Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).

When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

 

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


ISSN: 2213-7653