Announcements

Call for Papers: Radio Histories

 
TMG – Journal for Media History is a Netherlands-based, international scholarly, peer-reviewed and open access journal dedicated to media history. It is now calling for articles about Radio Histories. A special issue will be published in November 2019 at an international conference at the Netherlands Institute for Sound and Vision in Hilversum. The editors are prof.dr. Huub Wijfjes, professor in History of Radio and Television at University of Amsterdam and prof.dr. Alec Badenoch, professor in Transnational Media at Free University Amsterdam.  
Posted: 2018-03-06 More...
 

Call for submissions special issue - New Cinema History in the Low Countries

 
In 2006 verscheen het TMG themanummer ‘Cinema in Context’. Dit nummer bevat enkele eerste theoretische bespiegelingen en vroege vruchten van de brede benadering van film- en bioscoopgeschiedenis die inmiddels veelal wordt aangeduid onder de noemer ‘New Cinema History’. Tien jaar later heeft het veld van de New Cinema History substantie verkregen in een reeks conferenties, onderzoeksprojecten en in de talloze publicaties die inmiddels zijn verschenen. Eind 2017 zal de Routledge Companion for New Cinema History verschijnen. Voor de redactie van TMG – Journal for Media History is dit de aanleiding om stil te staan bij de vraag wat deze brede, contextualiserende aanpak heeft opgeleverd voor de film- en bioscoopgeschiedenis van de Lage Landen, en vooral waar zich de lacunes en blinde vlekken bevinden, welke nieuwe vragen zich hebben aangediend of zouden moeten worden geagendeerd. Kortom, een evaluatie van resultaten en methodes en een blik vooruit naar hoe het programma het komende decennium er uit zou kunnen of moeten zien. Dit kan aan de hand van concrete (comparatieve) case studies of middels meer reflecterende beschouwingen.  
Posted: 2017-03-17 More...
 

Call for articles ‘Spektakelcultuur in de Lage Landen’

 

Deadline 8 januari 2017

Dit themanummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis (TMG) wil bijdragen aan een trendbreuk. Wars van disciplines nodigt het academici uit om hun historisch onderzoek naar spektakelcultuur inhoudelijk en methodologisch te vergelijken, om een stand van zaken te schetsen maar eveneens om nieuwe onderzoekshypotheses of -vragen te ontwikkelen.

“Spektakelcultuur” wordt gebruikt als koepelterm voor alle vormen van vermaak (entertainment) die gebaseerd waren op uitvoeringen, vertoningen of projecties voor een groep mensen die daarvoor fysiek verzamelden (live publiek). Voor dit nummer van het TMG wordt gefocust op de periode van de belle époque (1870) tot de definitieve doorbraak van de televisie (1960-1970). Binnen dit kader vragen we om bijdragen met een expliciet, interdisciplinair perspectief. Artikels kunnen focussen op verbanden tussen verschillende vormen van spektakelcultuur (op het niveau van productie, distributie, vertoning of opvoering, receptie) of vanuit een methodologisch interdisciplinaire benadering op één vorm van spektakelcultuur focussen. Dit themanummer draagt zo via case studies, die bij voorkeur focussen op praktijken uit de Lage Landen, bij tot een diepgaandere verkenning van het concept “Spektakelcultuur”.

 
Posted: 2016-12-15 More...
 

Call for Submissions themanummer - De geschiedenis van de videocultuur in de twintigste eeuw

 

Deadline voorstel 30 maart 2016

Sinds de komst van video als (semi-)professionele en consumenten mediatechnologie aan het einde van de jaren 1960, heeft het gaandeweg een onuitwisbare invloed uitgeoefend op diverse mediapraktijken en het medialandschap. Hoewel er heden ten dage een grote nadruk ligt op videoculturen in het digitale tijdperk, ontbreekt een bredere historische reflectie op de komst van video in het medialandschap van de late twintigste eeuw. Dit themanummer richt zich op die periode in de geschiedenis van video en de bijbehorende mediacultuur in Europa en Nederland/Vlaanderen in het bijzonder.

 
Posted: 2016-03-04 More...
 

Call for submissions special issue - The history of 20th century video culture

 

Deadline proposal March 30, 2016

Since its arrival as (semi-) professional and consumer media technology in the 1960s, video has had a profound influence on many media practices and the media landscape. As much contemporary research investigates the history of video culture from the perspective of the digital age, it often lacks a more broad historical reflection on the arrival of video in pre-digital media culture of the late twentieth century. This special issue seeks contributions that will shed their light on the moment when video entered the electronic media landscape of Europe and the Netherlands/Flanders in particular.

 

 
Posted: 2016-03-04 More...
 

Call for proposals special Issue ‘Typography in media historical perspective’.

 

This special issue of TMG focuses on what we can learn about the cultural, aesthetic and social changes related to earlier ‘revolutions’ in typography, such as the invention of the printing press in the second half of the fifteenth century, the forming of a new kind of literacy and public debate over the 16th century, the processes of standardization and rationalization of typeforms and expression in the late 17th century, the development of mass printing the 19th century or the avant-garde movements in the 20th century.

 
Posted: 2015-06-03 More...
 

Call for papers: Typografie in mediahistorisch perspectief

 

Dit themanummer van TMG stelt de prangende vraag wat we kunnen leren van de culturele, esthetische en sociale veranderingen die het gevolg waren van eerdere typografische ‘revoluties’, zoals de ‘uitvinding’ van de drukpers in de tweede helft van de vijftiende eeuw, het ontstaan van nieuwe vormen van geletterdheid en het publieke debat in de zestiende eeuw, de standaardisatie- en rationalisatieprocessen van lettertypen in de late zeventiende eeuw, de ontwikkeling van massaproductie van drukwerk in de negentiende eeuw of de avant-garde bewegingen in de twintigste eeuw.

 
Posted: 2015-06-03 More...
 

Call for papers themanummer “De Eerste Wereldoorlog als media event: Nederland en België”

 

De Eerste Wereldoorlog was een media-evenement van formaat. Het doel van het themanummer is in kaart brengen hoe het medialandschap er tijdens de oorlog uitzag, hoe het veranderde, en hoe die veranderingen doorwerkten in de naoorlogse periode. Daarbij wordt een vergelijkend perspectief gehanteerd tussen het in de oorlog betrokken België en het neutrale buurland Nederland.

Voorstellen voor artikelen (circa 300 woorden) kunnen uiterlijk tot 1 mei 2014 worden ingediend bij de redactie, via Thunnis van Oort (T.vanOort@uu.nl).

 
Posted: 2014-04-04 More...
 

Call for proposals

 
We invite authors to submit proposals for TMG’s Winter issue 2014. There are no thematic prerequisites.  We would like to receive a short summary of the topic, a short explanation of your approach and methods, the main results, and a short account of what your research contributes to (Dutch & Flemish) media history.  
Posted: 2013-11-26 More...
 

Themanummer Media en Monarchie uit 1998 online

 
Festiviteiten rond 200 jaar koninkrijk vormen de aanleiding om het themanummer Monarchie uit 1998 online te plaatsen. De artikelen van Huub Wijfjes, Jaap van Osta, Liesbeth Ruitenberg, J.G. Kikkert, Susan Aasman en Sonja de Leeuw zijn digitaal beschikbaar.  
Posted: 2013-07-30 More...
 

Tijdschrift voor Mediageschiedenis gaat digitaal!

 
Na 15 jaar in papieren vorm te zijn verschenen, wordt op 3 oktober 2012 tijdens het Nederlands Filmfestival het eerste online en open source nummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis gepresenteerd. Deze eerste editie verschijnt onder de subredactie van Mette Peters (NIAf) en Bernadette Kester (EUR) en is een themanummer over animatiefilm.
 
Posted: 2012-10-03 More...
 
1 - 11 of 11 Items


ISSN: 2213-7653