Call for submissions special issue - New Cinema History in the Low Countries

*for English, see below

Oproep voor bijdragen TMG – Journal for Media History:

Themanummer New Cinema History in de Lage Landen

In 2006 verscheen het TMG themanummer ‘Cinema in Context’. Dit nummer bevat enkele eerste theoretische bespiegelingen en vroege vruchten van de brede benadering van film- en bioscoopgeschiedenis die inmiddels veelal wordt aangeduid onder de noemer ‘New Cinema History’. In 2003 verenigde zich een internationale groep filmhistorici onder de naam HoMER (History of Moviegoing, Exhibition and Reception). In plaats van de film zelf als startpunt en focus te kiezen, vertrokken deze onderzoekers veeleer vanuit de maatschappelijke omgang met film en de context waarbinnen film wordt geproduceerd, gedistribueerd en gerecipieerd. Sociale en economische factoren worden daarbij nadrukkelijk in het onderzoek betrokken. Veel van deze onderzoekers werken met digitale gegevens en technieken, zoals databases of geografische informatiesystemen (GIS).

Tien jaar later heeft het veld van de New Cinema History substantie verkregen in een reeks conferenties, onderzoeksprojecten en in de talloze publicaties die inmiddels zijn verschenen. Eind 2017 zal de Routledge Companion for New Cinema History verschijnen. Voor de redactie van TMG – Journal for Media History is dit de aanleiding om stil te staan bij de vraag wat deze brede, contextualiserende aanpak heeft opgeleverd voor de film- en bioscoopgeschiedenis van de Lage Landen, en vooral waar zich de lacunes en blinde vlekken bevinden, welke nieuwe vragen zich hebben aangediend of zouden moeten worden geagendeerd. Kortom, een evaluatie van resultaten en methodes en een blik vooruit naar hoe het programma het komende decennium er uit zou kunnen of moeten zien. Dit kan aan de hand van concrete (comparatieve) case studies of middels meer reflecterende beschouwingen.

 

Redactie: Clara Pafort-Overduin (c.pafort-overduin@uu.nl) & Thunnis van Oort (thunnisvanoort@yahoo.co.uk)

Deadline voorstel (ca. 300 woorden): 1 juni 2017

Deadline volledige bijdrage (6.000-8.000 woorden): 1 november 2017

Datum publicatie: 1 mei 2018

Voertaal van het themanummer is Nederlands, maar Engelstalige bijdragen worden ook geaccepteerd.

Over het tijdschrift: TMG – Journal for Media History wil onderzoek op mediahistorisch terrein stimuleren en de resultaten daarvan publiceren. Het biedt een platform voor origineel onderzoek en voor bijdragen die reflecteren op theorievorming en methodes binnen de mediahistoriografie. Het tijdschrift verschijnt online in open access, twee keer per jaar. TMG – Journal for Media History hanteert een ‘double blind peer review procedure’: de auteurs kennen de identiteit van de reviewers niet, en vice versa.

-------------

Call for papers: TMG – Journal for Media History:

Special issue New Cinema History in the Low Countries

In 2006 TMG – Journal for Media History published the special issue “Cinema in Context”. It contains some of the earliest theoretical reflections on and results of the broad approach of cinema historiography that is currently often labelled as “New Cinema History”. In 2003 an international group of film historians created the platform HoMER (History of Moviegoing, Exhibition and Reception). Instead of taking films as the starting point and focus of research, these scholars shifted the agenda to the contexts of film production, distribution and consumption, broadening the perspective to social and economic aspects. Digital data collections and methods (databases, GIS) are often part of New Cinema History research.

Over a decade after the special issue, New Cinema History has developed into a substantial sub field of media history, as is evidenced in series of conferences, research projects and many publications. At the end of 2017 the Routledge Companion for New Cinema History is expected to appear. The editors of TMG – Journal for Media History view this as a suitable moment to reflect on the question what this broad contextualizing approach has taught us about the cinema history of the Low Countries. Where are the blind spots and lacunae of New Cinema History? Which new research questions have arisen or should be introduced in the current debates? In brief, an evaluation of results and methods, and a prospect to the future research programme of New Cinema History. Contributions can consist of concrete (comparative) case studies or can be more theoretical or historiographical reflections.

 

Editors: Clara Pafort-Overduin (c.pafort-overduin@uu.nl) & Thunnis van Oort (thunnisvanoort@yahoo.co.uk)

Deadline proposal (approximately 300 words): 1 June 2017

Deadline article (6.000-8.000 words): 1 November 2017

Publication date: 1 May 2018

Language: Dutch and English

About the journal: TMG – Journal for Media History wants to promote research in media history and publish the results of that research. It offers a platform for original research and for contributions that reflect theory formation and methods within media history. The journal is published online in open access, twice a year. TMG – Journal for Media History uses a double blind peer review procedure: the authors do not know the identity of the reviewers, and vice versa.


ISSN: 2213-7653